Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt godtar du vår dette i tråd med vår personvernpolicy.

Ok!

Salgs- og leveringsbetingelser

1    ANVENDELSE
Disse betingelser er en integrert del av alle tilbud, salg og leveranser fra Solskjerming AS, heretter kalt Selger. Kjøper/interessent er heretter kalt Kunde.

 

2    TILBUD og AVTALE
Tilbud er basert på Selgers forståelse av beskrivelser og spesifikasjoner i mottatt forespørsel fra Kunde. Selger hefter ikke for feil og mangler i så henseende. Før bindende bestilling skal Kunde og Selger i fellesskap evaluere og kvalitetssikre samsvar mellom partenes oppfatning av, og alle betingelser for, det aktuelle leveringsomfanget. Alle avtaler mellom partene skal skje via epost (evt. brev). Beskjeder/instrukser/avtaler fra Kunde sendt over sms/mms eller lagt igjen på telefonsvarer gjelder ikke med mindre bekreftet skriftlig av Selger.

 

3    LEVERING, MOTTAK OG MONTASJE
Leveringstid angitt i tilbudet er et estimat basert på erfaring, men kan variere gjennom sesongen. Ved valg av konstruksjonsfarger utenom produsentenes standardfarger forlenges normalt produksjonstiden med 1 uke.
Selger hefter ikke for inntrufne leveranseforsinkelser hos produsent, underleverandører eller transportør.
Forsinket leveranse gir ikke grunnlag for krav om kompensasjon for følgekostnader (stillasleie, øvrige håndverkere o.l.), prisreduksjon eller heving av avtalen.

For varer bestilt uten montering
Bestillingen kan hentes av Kunde hos Selger, eller sendes mot et pristillegg. Kunde plikter å undersøke forsendelsen for utvendige skader ved mottak. Eventuelle skader skal kommuniseres med Selger omgående.

Ved mottak av varer (med eller uten montering) må Kunden inspisere emballasjen, og notere evt. skader på fraktdokumentet, samt få sjåførens signatur på sin kopi. Kunden anbefales å ta bilde(r) av synlige skader. Under og etter utpakking må kunde kontrollere mottatte varer for skader/mangler. Det er viktig at dette gjøres før montasje påbegynnes. Selger varsles og skadet gods oppbevares hos kunde til skaden er avklart mellom partene.

Varer bestilt uten montering leveres uten festemateriell (kommer an på fasade/konstruksjon i hvert enkelt tilfelle). Kontakt oss ved behov/ønske om hjelp.

For varer bestilt med montering:
Produkter bestilt med montering bringes til avtalt sted av våre montører eller eget transportfirma. Varen pakkes ut og verifiseres av montør, evt. også sammen med Kunde. Eventuelle skader og feil noteres og avklares mellom partene.
Dersom Kunde eller dennes representant ikke er tilstede i forkant av, under og etter utpakking/montering, kan Kunde i ettertid ikke påberope seg ønsker eller endringer som avviker fra inngått avtale og leveransen slik den er gjennomført.
Ved bestillinger som inkluderer montasje er leveransen fullført etter funksjonstesting og gjennomgang med Kunde hvis Kunde er tilstede. Hvis Kunde ikke er tilstede er leveransen fullført idet Selger har fullført og funksjonstestet leveransen.

El-tilkopling:
Opplegg og fast tilkopling til el-nettet skal uansett utføres av autorisert elektriker (lovpålagt), og er et krav for at garanti på Somfy-motorer skal gjelde (5 år).  Utstedt samsvarserklæring skal følge boligen ved senere salg.

 

4    GARANTI OG REKLAMASJON
Reklamasjonstid på solskjermingsprodukter er 5 år. Slitasjedeler som snorer, elektronikk etc, har en reklamasjonstid på 2 år. Utover dette forholder vi oss til norsk kjøpslov og videreformidler produsentenes garantier. Se våre websider eller kontakt oss for mer produkt-spesifikk informasjon.

Selger hefter ikke for følgekostnader ved feil/mangler på et produkt, dersom disse i vesentlig grad overstiger de kostnader selger vil ha ved å tilby kunde et nytt eller tilsvarende produkt. Følgekostnader kan typisk være f.eks. innleie av håndverker for demontering og montering av produkt. Selger vil i slike saker ha anledning til å heve salget og tilbakebetale kunde det samme beløp som denne betalte for varen opprinnelig.

Ved nettsalg og kjøp der selger ikke står for montering forutsettes det at kunde selv bærer noe av risiko for eventuelle kostnader tilknyttet til bytting, montering/demontering, dersom feil eller mangel inntrer etter at produktet er montert og satt i drift.

Ved utbedringer, reparasjoner hvor det viser seg at mangel eller feil har oppstått som følge av kundes uforsiktighet, feil montasje, -bruk, manglende vedlikehold, eller annen ytre faktor som ikke kan lastes produkt eller selger, vil kunde bli fakturert for tid og kostnader knyttet til dette etter gjeldende satser satt av Solskjerming AS. For deler og utstyr forbrukt faktureres faktiske kostnader.

 

5    FORBEHOLD
Dersom Selger under montering støter på uforutsette hulrom, svakheter eller hindringer i konstruksjon stanses monteringsarbeidene inntil Kunde er kontaktet og evt. nødvendige tilpasninger – inkl. evt. tilleggskostnader – er avtalt. Følgekostnader for Kunde erstattes ikke.
Selger hefter ikke for skader som følge av at konstruksjonen som produktet er festet mot ikke tåler faktisk belastning pga. bygningsmessige feil eller svakheter som ikke kunne forventes å bli oppdaget under befaring eller montering.
Selger forbeholder seg retten til å gjøre praktiske, mindre tilpasninger under montasjen uten at Kunde involveres/belastes.

Feil og mangler som måtte oppstå i forbindelse med egenmontasje eller manglende/feil opplysninger eller urettmessig reklamasjon fra Kunde er Kundens ansvar og kostnad. Det foreligger ingen mangel dersom en terrassemarkise svikter eller blir ødelagt som følge av at produktet har stått ute/nede uten tilsyn ved nedbør eller sterk vind. Screensystemer må ikke utsettes for vindstyrker over de respektive makstoleransene. Hindring av at trær/grener slår borti/vokser inn i systemet hører inn under grunnleggende ettersyn og vedlikehold, og er Kundens ansvar.

 

6    BETALING og SIKKERHET
Nettbutikk-bestillinger oversendes produsent idet totalsum er registrert mottatt av Selger. Etter avtale kan 50% betales ved bestilling og siste 50% betales idet varen ligger på Selgers varelager. Bestilte varer sendes eller stilles til Kjøpers disposisjon idet fullt oppgjør er mottatt av Selger. Selger aksepterer innbetalinger med kredittkort mot 4% påslag i pris.

For bestillinger hvor Selger også står for montasjearbeidet må 50% produktsum av være mottatt av Selger før bestillingen oversendes produsent. Resterende 50% av produktsum må være mottatt av Selger før montasjearbeidet blir iverksatt. Montering etterfaktureres.

Etter forfall beregnes forsinkelsesrente etter gjeldende satser.

Selger beholder eiendomsretten til de leverte varer inntil fullt oppgjør er registrert på Selgers konto.

Selger forbeholder seg retten til å foreta en kredittvurdering av Kunde og på bakgrunn av denne kansellere bestillingen.

 

7    KANSELLASJON
Alle våre produkter er basert på, og tilvirket etter, spesifikke opplysninger om mål, farger, betjening etc. gitt av Kunde. I henhold til «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler» (Angrerettloven) er tilvirkningskjøp unntatt angreretten.

Skulle Kunde hevde å ha grunnlag for å annullere bestillingen etter produksjonsstart svarer Kunde for alle påløpte kostnader i sakens anledning, og etter avregning fra Selger. Ved Selgers mottak av omforent oppgjør bortfaller alle kontraktuelle krav og forpliktelser for begge parter.

 

8    TVISTER
Enhver tvist skal i første omgang søkes løst i minnelighet. Skulle dette ikke lykkes kan den klagende part bringe saken inn for Forliksrådet og i siste instans domstolene. Kunden aksepterer at rettsbehandling skjer i Selgers rettsdistrikt.

 

9    RETTIGHETER
Innholdet i dokumenter fra – og på nettsider som tilhører – Selger eies av Selger og/eller produsent, og må ikke kopieres, gjenbrukes eller videreformidles uten tillatelse fra Selger på søknad som angir formål og distribusjonsliste. Selger kan avslå slik søknad uten begrunnelse.

 

VIKTIG Å VITE OM MARKISEDUKER
Markiseduken er laget av 100% akryl som igjen er teflonbehandlet. Den er sterkt vannavvisende og i praksis vanntett, men dette garanteres ikke. Det er skjøt i duk for hver ~120cm med doble sømmer. En søm er i praksis en punktering i tekstilet der vann vil kunne slippe gjennom. I sømmene ligger tekstilet dobbelt. Dette vil si at diameter på rull øker raskere her enn der duken ellers ligger i enkle lag. Med ulik diameter mellom søm og duk oppstår det spenninger som skaper «bulker» eller «traktorspor» i duk. Dette er helt normalt, påvirker ikke produktets funksjon og utgjør ikke grunnlag for reklamasjon. Våt markiseduk må tørkes innen 48 timer før den etterlates innrullet over lengre tid, ellers vil duken bli ødelagt.

 

VIKTIG Å VITE OM TERRASSEMARKISER
Terrassemarkiser er konstruert for å skjerme for uønsket solstråling på terrasser, uteområder m.m. All bruk under evt. lett nedbør krever at Kunde følger med på at vann ikke samler seg i duken og skjer for Kundes risiko. Anbefalt minste fall er 15 grader, men dette garanterer ikke at produktet ikke kan bli skadet. Store terrassemarkiser utgjør et betydelig vindfang, og markiser med utfall over 3m utgjør også en betydelig kraftarm mot fasaden. Vindsensor eller støttestag (OBS: ikke begge deler!) anbefales, men selv med sensor eller stag kan produkt og eller fasade skades. Vi anbefaler på det sterkeste at markiser ikke blir stående ute om natten eller at boligen forlates med terrassemarkisen(e) ute.